Loading...

מחקר התנהגות העוגן כימי לאורך שנים


 


מחקר על התנהגות העוגן כימי לאורך שנים


השאלה של התנהגות עיגון כימי תחת עומסים מחזוריים לאורך שנים הועלה במספר פרויקטים נרחבים בארץ ובחול. הנה מחקר באנגלית מהאוניברסיטה במסצוצ'ט שמביא קצת אור בנושא.

מעניין לראות את גרף התנהגות של דבק כימי טיפוסי לאורך מחזורים


במחקר השוואה עם מספרי סוגים של עוגן כימי ועם התנהגות שלהם לאורך זמן.

כמה שיטות נבדקו במחקר על מנת לקבל תוצאה הכי נכונה.


לפי תוצאות המחקר שמבוסס על תקנים אמריקאים, יש המלצה להתחשב בזמן תכנון למבנה על מנת לקבוע מה הפחתת הנדרשת בתסבולת של הדבק כימי.


 

רח בגין 45 רמת השרון
(972) 456215