Loading...

בחירת עוגנים


1) בחירת עיגון

תחום העיגון מחולק לשניים : עיגון כימי ועיגון מכאני.

1.1) עוגן כימי
בתחום העיגון הכימי אפשר למצוא שלושה סוגים של חומרים : פוליאסטר, וינילאסטר ואפוקסי ושלוש סוגים של התקנות : חומרים בערבוב, חומרים בהזרקה וחומרים בקפסולה.

1.1.1) חומרים בערבוב מוגדרים כשני חומרים A+B בשתי קופסאות שמערבבים ידנית.  היתרון היחיד הינו המחיר הזול ביותר אבל יש לטכנולוגיה הזאת הרבה חסרונות:

1)      יש למתקין זמן מוגבל לאחר הערבוב על מנת להשתמש בחומר, בין 5 ל-20 דקות.  אם הוא יעבור את פרק זמן זה, הדבק ייחלש עד שלא יוכל להשתמש בחומר.  אין דרך להבחין בבעיה זאת מלבד בדיקת שליפה.

2)      יש בעיות ביישום הערבוב, כל חומר עשוי מיחס מסוים בין החומרים A ו-B.  אם המתקין לא מערבב את שני החומרים ביחס נכון ו/או אם הוא מערבב שני חצאים של חומר A במקום A+B ו/או אם הוא לא מערבב מספיק זמן, חוזק ההדבקה של החומר הנוצר יהיה מופחת או אפס.

3)      פחת החומר הינו משמעותי ביותר.

4)      המתקין שופך את החומר אל תוך החור, זאת אומרת שאין התקנה תקינה בחורים אופקיים.  החומר מתאים להתקנות ברצפה בלבד.

5)      יש מתקינים הנוהגים לטבול מוטות בתוך החומר ולדפוק אותם בקיר.  אין אפשרות למלא את הקדח כראוי בטכנולוגיה זאת.  יכולות העיגון וכוחות השליפה משתנים מקצה לקצה מעיגון כימי אחד לשני.  אין לאשר שימוש של עיגון כימי בקירות אלא אם אין כלל צורך בהתנגדות העיגון לשליפה


רח בגין 45 רמת השרון
(972) 456215